Łukasz Pabiś

Ocena użytkowników:  / 15
SłabyŚwietny 

pabis

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 4

tel.: 795 785 536

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Łukasz Sebastian Pabiś

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 4

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

- 2007-nadal: członek Rady Dzielnicy Raków (2007-2011 Członek Zarządu, 2011-05.2014 Sekretarz Rady, 05.2014-nadal Przewodniczący)
Kieruję pracami Rady i odpowiadam za kontakty z mieszkańcami. Przez siedem lat obecności w Radzie udało nam się wraz z innymi jej członkami między innymi doprowadzić do budowy ul. Perla, ul. Witkiewicza, fragmentu ul. Ossowskiego oraz hali sportowej przy Gimnazjum nr 7. Na bieżąco w imieniu Rady Dzielnicy podejmuję sprawy zgłaszane przez mieszkańców - braki w oświetleniu ulicznym, dziury w drogach i chodnikach.
- 2007-2014: członek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy „PROGRESJA” (2010-2014 – Prezes Zarządu)
Wspólnie z innymi członkami zorganizowaliśmy wiele happeningów (Krwawy Poniedziałek), debat samorządowych (jako pierwsi podjęliśmy problem wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej - już w 2009 r.!) i akcji społecznych (mikołajkowe paczki dla podopiecznych domów dziecka, turnieje sportowe).
- 2010 Członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy
- 2008-nadal: Biuro Poseł Izabeli Leszczyny (od 2010 r. Dyrektor Biura)
Odpowiadam za funkcjonowanie Biura, kontakty minister Leszczyny z wyborcami, przygotowuję liczne analizy i opracowania, a także odpowiadam za prowadzone przez Biuro akcje społeczne - m. in. tworzoną wspólnie z Instytutem Obywatelskim Akademię Obywatelską.
- organizator akcji społecznych (m. in. Dni Rakowa 2010), koordynator projektów społecznych (Masz Głos Masz Wybór 2010), turniejów piłki nożnej (2008, 2009, 2010, 2011), współorganizator warsztatów dot. rewitalizacji Rakowa (2009)

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- przenoszenie wiedzy i doświadczenia na poziom Rady Miasta
- efektywna praca w radzie jak i w komisjach
- współpraca z Radami Dzielnic
- prowadzenie działań przybliżających mieszkańcom tematykę samorządu terytorialnego
- angażowanie się w wydarzenia społeczno-kulturalne i ich wsparcie

 

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Studia I stopnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierunek: finanse i rachunkowość
Studia II stopnia – Politechnika Częstochowska, kierunek: zarządzanie, specjalizacja: zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
Studia III-go stopnia (doktoranckie) na Politechnice Częstochowskiej (Wydział Zarządzania)

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. brak spójnej wizji rozwoju miasta
2. mało atrakcyjny lokalny rynek pracy
3. zły stan infrastruktury drogowej, szczególnie w dzielnicach tzw. peryferyjnych
4. pomijanie koncepcji zrównoważonego rozwoju na etapie planowania inwestycji
5. błędy w zarządzaniu w oświacie
6. niski stopień wykorzystania narzędzi partycypacji społecznej

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Ad. 1. Pomoc władzom miasta w jej skonstruowaniu, promocja dobrych pomysłów i krytyka słabych, prowadzenie szerokich konsultacji społecznych dot. potrzeb mieszkańców
Ad. 2. Nawiązanie współpracy z okolicznymi gminami w celu wspólnej promocji terenów objętych działaniem specjalnych stref ekonomicznych oraz stref aktywności gospodarczej, zintensyfikowaniem rozmów z potencjalnymi inwestorami
Ad. 3. Sporządzenie dokumentu zawierającego plan budowy i remontu dróg w dzielnicach peryferyjnych w perspektywie najbliższych 10 lat
Ad. 4. Wprowadzenie obowiązku konsultacji inwestycji miejskich z Radami Dzielnic i okolicznymi mieszkańcami, a także podmiotami, które mogą posiadać infrastrukturę, która może być w najbliższym czasie remontowana
Ad. 5. Konsultacja z dyrektorami szkół, organem nadzoru oraz organami doskonalenia zawodowego nauczycieli planowanych zmian
Ad. 6. Podjęcie działań przybliżających mieszkańcom samorząd – bliższa współpraca miasta z Radami Dzielnic oraz organizacjami społecznymi

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

• Inwestycje, przynoszące nowe miejsca pracy, rewitalizacja terenów poprzemysłowych i przygotowywanie terenów dla potencjalnych inwestorów
• Inwestycje w publiczny transport niskoemisyjny (tramwaje)
• Rozwój infrastruktury drogowej udrożniającej centrum miasta (wiadukt w ciągu ul. 3 Maja lub ul. Sobieskiego)
• Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną (ścieżki rowerowe, place zabaw itp.)

 

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Konsultacje z Radami Dzielnic
2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora i innymi niesformalizowanymi grupami społecznymi
3. Konsultacje z mieszkańcami za pośrednictwem strony internetowej i portali społecznościowych
4. Organizowanie regularnie, cyklicznie, w każdej dzielnicy, otwartych spotkań z mieszkańcami

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie, jako Członek i Przewodniczący Rady Dzielnicy korzystałem z innych narzędzi (wnioski, pisma i spotkania, w sprawach przedstawianych przez mieszkańców; m. in. bieżące remonty dróg i chodników, usuwanie uszkodzonych pojazdów, poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych).

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Od 2007 r. jestem Członkiem Rady Dzielnicy Raków (2007-2010 Członek Zarządu, 2010-2011 Wiceprzewodniczący, 2011-05.2014 Sekretarz, 05.2014-nadal Przewodniczący).

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

2007-2014 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy "PROGRESJA" (2007-2010 koordynator projektów, w latach 2010-2014 Prezes Zarządu)
2010 Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH - współpraca przy projektach społecznych

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Remonty lokalnych dróg (Witkiewicza, Perla, Al. Pokoju)
2. Remonty chodników
3. Uzupełnienie i naprawa oświetlenia w dzielnicy
4. Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 7
5. Poprawa negatywnego wizerunku Dzielnicy Raków
6. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie Dzielnicy

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tak, wszystkie zmiany w otoczeniu lokalnym powinny być konsultowane z Radami Dzielnic i mieszkańcami. Badania prowadzone przeze mnie przy okazji pisania pracy magisterskiej wykazały, że konsultacje takie zdecydowanie pozytywnie wpływają na zagospodarowanie dzielnic i pomagają unikać konfliktów. Bez dobrego planowania (uwzględniającego czynnik społeczny nie jest możliwy rozwój).

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Jako radny postawię na współpracę z Radami Dzielnic i organizacjami społecznymi. Za priorytetowe dla miasta uznaję:
• Zwiększenie aktywności obywateli w życiu miasta - uznaję za konieczne popularyzację narzędzi partycypacji społecznej mieszkańców
• Zwiększenie kompetencji Rad Dzielnic
• Rozwój i utrzymanie infrastruktury rowerowej
• Budowa boisk, placów zabaw i placów aktywności ruchowej


Najważniejsze dla okręgu:
Ostatni Grosz:
• Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Alei Wojska Polskiego/DK1
• Remont chodnika wzdłuż Alei Wojska Polskiego/DK1 estakady do ul. Powstańców Śląskich
Raków:
• Uporządkowanie zaplecza Alei Pokoju - budowa dróg prostopadłych i równoległych do Alei Pokoju
• Dokończenie remontu Placu Orląt Lwowskich
Wrzosowiak:
• Wytyczenia przejścia dla pieszych przy CH Jagiellończycy od przystanku tramwajowego do Centrum Handlowego
• Remont i uzupełnienie zniszczonych w wyniku podpaleń ekranów akustycznych wzdłuż DK1
Więcej o moich zamierzeniach www.lukaszpabis.pl/wybory-2014/program

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Zmiany w statutach Rad Dzielnic. Te pomocnicze jednostki samorządu są najbliżej mieszkańców i powinny mieć jak największy wpływ na zarządzanie miastem. To jedno z narzędzi partycypacji społecznej mieszkańców w zarządzaniu miastem.
2. Doprowadzenie do remontu ulic „na zapleczu Alei Pokoju” oraz budowy przejścia dla pieszych przy CH Jagiellończycy

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje społeczne:

nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy "PROGRESJA" , pełniona funkcja: prezes zarządu;

 

• Organizacje polityczne:

nazwa: Platforma Obywatelska (Koło nr 2 w Częstochowie) , pełniona funkcja: Sekretarz Koła ;

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

             X      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie:

Ukończyłem studia o specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, od 2007 r. poznaję działanie samorządu od strony praktycznej, uczestniczyłem w wielu szkoleniach z zakresu działań samorządu terytorialnego.

 

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Raków

 

20. Proszę podać swój wiek.

26 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

W narzeczeństwie (od 05.2014)

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Telefonicznie – jeśli tak, proszę o podanie numeru telefonu: 795 785 536

• Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• W inny sposób – jeśli tak, proszę podać jaki: poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowe; poprzez Facebook-a; w trakcie dyżurów i posiedzeń Rady Dzielnicy Raków, w każdy 3-ci czwartek miesiąca, od godz. 17:00, w siedzibie Rady - Gimnazjum nr 7, przy ul. Zamenhofa 23

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 Szczegółowe informacje o mnie, moich dokonaniach i programie wyborczym można znaleźć na mojej stronie internetowej www.lukaszpabis.pl.
Zapraszam do kontaktu.

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
5
5
3
3
Minut/y