Iwona Brzezowska

Ocena użytkowników:  / 15
SłabyŚwietny 

iwona brzezowska

 

Kandydatka na Radną Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 1 

nr telefonu: 500 402 682

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Iwona Brzezowska

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 1

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

Iwona Brzezowska – mgr filologii polskiej (absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).
W latach 1986-1991 nauczyciel języka polskiego w V LO
im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Następnie pracownik Kuratorium Oświaty na stanowisku rzecznika prasowego Częstochowskiego Kuratora Oświaty oraz wicedyrektora Wydziału (szkolnictwa ogólnego i ponadpodstawowego).
Na początku lat dziewięćdziesiątych współtwórca Centrum Języków Europejskich oraz propagatorka integracji i edukacji europejskiej (koordynator programów: Socrates, Leonardo da Vinci, Sierra, Szkolne kluby europejskie), nauczania dwujęzycznego w szkołach województwa (szkoła dwujęzyczna w Oleśnie).
Autorka wielu publikacji prasowych i broszur poświęconych reformie szkolnej, programom autorskim i eksperymentalnym oraz reformie egzaminów dojrzałości i systemowym przemianom w oświacie. Współzałożycielka Pracowni Pomiaru i Diagnozy Szkolnej.
Po roku 2000 związana ze szkolnictwem prywatnym: Wyższą Szkołą Lingwistyczną (asystent Prezydenta ds. PR),  a następnie od 2005 r. współzałożycielka Prywatnej Policealnej Szkoły Optycznej i Centrum Kształcenia Optyczno--Medycznego w Częstochowie.
Aktualnie zajmuje się sprawami oświatowymi, obywatelskimi i legislacyjnymi, min. pilotuje problemy dzieci niepełnosprawnych w placówkach publicznych i niepublicznych w Częstochowie, ludzi z problemami mieszkaniowymi, sprawami związanymi z pomocą prawną dla ludzi starszych
i wykluczonych oraz analizą ustaw i rozporządzeń w kontekście rynku pracy, pomocy społecznej i oświaty.

 

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

W sposób naturalny, znając potrzeby i oczekiwania ludzi zamieszkujących miasto oraz znając regulacje prawne samorządowe, mogę wykorzystać kontakty i ścieżki legislacyjne dla dobra publicznego, a także zaproponować realną pomoc zwykłemu mieszkańcowi w postaci pomocy w załatwieniu dla niego trudnych spraw.

Na poziomie strategicznym znam się na konkretnych obszarach zarządzania miastem, np. oświata.

 

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

wyższe

 

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- mieszkalnictwo komunalne / bardzo wiele wniosków, mało mieszkań socjalnych/

-zaniedbania w zakresie ludzi niepełnosprawnych oraz starszych / brak ułatwień dostępu do instytucji publicznych/;

- brak miejsc pracy – największe bezrobocie w naszym rejonie na Śląsku/

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- przeznaczenie większych środków z budżetu miasta na budownictwo socjalne;

- zlikwidowanie barier architektonicznych dla ludzi/ dzieci niepełnosprawnych w pierwszej kolejności do instytucji publicznych oraz w szkołach poprzez pozyskanie środków zewnętrznych;

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1/Przygotowanie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej wokół i do specjalnych stref ekonomicznych na terenie miasta;

2/Rozszerzenie obszarów SSE Euro-Park-Mielec (o dawne pohutnicze tereny w rejonie ulic Korfantego i Koksowej, którymi zarządza państwowa spółka Operator ARP (blisko 39 ha)) i SSE Katowice – działająca już w Częstochowie (powiększona o ok. 37 ha przy ul. Leśnej (w pobliżu planowanej autostrady A1) oraz ul. Kusięckiej (w pobliżu zakładu TRW)),

3/ Budowa odcinka Autostrady A1 wraz z obwodnicą Częstochowy,

 

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Częściowo, ponieważ mieszkańcy nie zawsze patrzą na miasto jako całość, natomiast na pewno sprawy ważne z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy powinny być konsultowane w bezpośrednich rozmowach w obrębie dzielnic i równocześnie droga elektroniczną. Często bowiem strategom umykają ważne sprawy widziane oddolnie i wtedy są one pomijane przy działaniach planistycznych.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Składałam oświadczenie, dwukrotnie, w obronie prawa i regulacji demokratycznych w naszym mieście.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Posiadam doświadczenie z racji wykonywanych obowiązków służbowych od początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to współtworzyłam zręby demokracji samorządowej, aż po dziś – kiedy to często trzeba poprzez działania legislacyjne przywrócić demokracji właściwe prawo samorządowe.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Działam na rzecz międzynarodowych organizacji charytatywnych w zakresie pozyskania środków finansowych na rzecz najbardziej potrzebujących, zwłaszcza dzieci


13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Pozyskanie bardzo dużych środków finansowych w celu wyposażenia jednego z ośrodków zajmujących się dziećmi na  zakup sprzętu medycznego oraz przygotowania Sali terapeutycznej


14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Te działania zostawmy fachowcom, natomiast niezbędne są konsultacje z mieszkańcami, zwłaszcza wtedy, gdy działania planistyczne mogą naruszyć ich dobra

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Chcę Częstochowy dla Ludzi

Częstochowa dla ludzi to Częstochowa BEZPIECZNA
-na ulicach/ doświetlenie miasta i stworzenie podjazdów dla niepełnosprawnych do urzędów, na chodnikach/;
- w domach /miejsca pracy dla bezrobotnych rodziców/
- w szkołach i na boiskach szkolnych / bez przemocy i narkotyków/
- w miejscu pracy / bez zagrożeń zwolnieniem i likwidacją zakładu/.

By taka była, musi być PROROZWOJOWA, czyli:
- z ułatwieniami podatkowymi dla inwestorów tworzących zakłady i nowe miejsca pracy, ale nie markety;
- z ułatwieniami podatkowymi dla rodzimych przedsiębiorców i pobudzaniem ich do innowacyjności;
- z płynną komunikacją i ułatwieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych;
- z dbałością o godne życie dzieci i ludzi niepełnosprawnych oraz starszych i ubogich

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- doświetlenie miasta;

- zdiagnozowanie szkół pod katem przemocy i zagrożenia narkotykami;

- ustawieniem ławeczek dla starszych Częstochowian poza placem Biegańskiego oraz Alejami NMP, by mogli odpocząć załatwiając sprawunki bądź sprawy w urzędach

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

Nie należę do żadnej partii ani organizacji politycznej.

 

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

                X    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie:

aktualnie z racji obowiązków służbowych zmuszona jestem niejako zawodowo znać przepisy dot. prawodawstwa w państwie.

 

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Śródmieście

 

20. Proszę podać swój wiek.

56 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Jedno dziecko zamężne, babcia

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

o  Telefonicznie – 500 402 682

o  Mailowo - iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

o  W inny sposób – https://www.facebook.com/pages/Iwona-Brzezowska/1474143886199687?ref=hl

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Zainteresowania: literatura i  sztuka, psychologia interpersonalna i społeczna, sport

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
6
6
Godzin/y
5
5
2
2
Minut/y